Hệ thống năng lượng Việt Nam

Hệ thống lớn năng lượng Việt Nam đã hình thành và phát triển với 3 ngành năng lượng chính làNgành than (thăm dò, khai thác và sử dụng than); Ngành dầu khí (thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng dầu khí) và Ngành điện (hệ thống điện). Các ngành năng lượng khác hiện mới đang phôi thai hoặc có tỷ trọng chưa đáng kể như: năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt, năng lượng hạt nhân v.v.
Trong thời gian qua, Nhà nước đã quan tâm đầu tư nghiên cứu những vấn đề vĩ mô mang tính liên ngành trong năng lượng. Nhiều chương trình, đề tài trọng điểm đã được thực hiện nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của đất nước theo từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một đơn vị nào được chính thức giao nhiệm vụ chuyên nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng cơ sở khoa học trong tối ưu phát triển HTNL quốc gia, tạo cơ sở phát triển hợp lý giữa các ngành năng lượng, nhằm sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên năng lượng quốc gia.
Vì vậy, mặc dù có rất nhiều kết quả, song cơ sở dữ liệu về năng lượng còn rời rạc, thiếu tính hệ thống,…