Bảng cân bằng năng lượng

Tuỳ chọn

STT # 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007