Bảng Hệ số quy đổi các loại nhiên liệu về tấn dầu tương đương (TOE)

Tuỳ chọn

STT Nhiên liệu Đơn vị Hệ số quy đổi về TOE