Bảng Giá than bình quân giai đoạn 1990-2014 (*)

Tuỳ chọn

STT Loại 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999