Tiềm năng năng lượng sóng

Tuỳ chọn

STT Trạm số Độ sâu, m Vùng biển Tháng I Tháng II Tháng III Tháng IV Tháng V Tháng VI Tháng VII Tháng VIII Tháng IX Tháng X Tháng XI Tháng XII Cả năm