Tiềm năng NL Sinh khối

Tuỳ chọn

STT Vùng miền Phế thải nông nghiệp Phế phụ phẩm chăn nuôi Phế phụ phẩm rừng Rác thải sinh hoạt Tổng năng lượng