Tiềm năng khí sinh học (tiềm năng lý thuyết)

Tuỳ chọn

STT Vùng miền Sản lượng khí từ chăn nuôi trâu (m3) Sản lượng khí từ chăn nuôi bò (m3) Sản lượng khí từ chăn nuôi lợn (m3) Sản lượng khí từ chăn nuôi gia cầm (m3) Tổng sản lượng khí của các vật nuôi (m3) Quy đổi ra dầu thô tương đương (tấn)