Tiềm năng năng lượng mặt trời (Tổng số giờ nắng, giờ)

Tuỳ chọn

STT Trạm Tỉnh/TP Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Năm