Tiềm năng NL gió

Tuỳ chọn

STT Tỉnh/TP 6-6.5m/s 6.5-7m/s >7m/s Tổng