Tuỳ chọn

STT Tên Mỏ Loại mỏ Bể/lô Tỉnh/TP Đơn vị Tổng trữ lượng Năm khai thác Trữ lượng 2010