Tiềm năng Dầu khí

Tuỳ chọn

STT Tên mỏ Loại mỏ Đơn vị Quản lý Bể trầm tích Trữ lượng Đơn vị tính