Bảng Tiêu thụ than theo ngành

Tuỳ chọn

STT Năm Điện Công nghiệp Dân dụng + Sinh hoạt Thương mại + Dịch vụ Nông nghiệp