Tiềm năng than

Tuỳ chọn

STT Tên mỏ Tỉnh Vùng Than Trữ lượng ĐCHĐ Trữ lượng CN