Danh mục mỏ than đang khai khác

Tuỳ chọn

STT Tên mỏ Tỉnh Loại mỏ Loại than Năm k.thác CSTKế TLCN 2010* SL1998 SL1999 SL2000 SL2001 SL2002