Danh mục các nhà máy điện đến 2014

Tuỳ chọn

STT Tên nhà máy Loại Nhà máy Tỉnh Năm vận hành Công suất(MW) Điên năm TB(GWh)