Danh mục đường dây 220kV

Tuỳ chọn

STT Tên đường dây Số mạch Chiều dài (KM) Năm vận hành Dây dẫn