Tuỳ chọn

STT Số TT Tên công trình Số máy CS máy, MVA Năm vận hành Tọa độ