Tuỳ chọn

STT Tên nhà máy Loại nhà máy Tỉnh Năm vận hành Công suất (MW)