Xuất khẩu năng lượng

Tuỳ chọn

STT Năm Than Dầu thô Xăng Xăng máy bay Dầu hỏa DO FO LPG SP Dầu mỏ khác KTN Điện