Tiềm năng thủy điện (Trữ năng kỹ thuật các hệ thống sông Việt Nam)

Tuỳ chọn

STT Tên sông Số trạm Flv, km2 Nđb, MW Nlm, MW Eo, tr.kWh